Trivselregler

Våra Etiska riktlinjer
Askrike Campings ekonomiska förenings syfte är att vara en trivsam grupp för oss medlemmar. Medlemmarna ska kunna diskutera frågor som är av intresse för campingen och dela med sig av sina erfarenheter.
Spridning av politiska / rasistiska åsikter som på andra sätt kan upplevas som provocerande eller stötande är inte tillåtet. Vi diskuterar inte heller andras beteenden.
Påhopp på andra medlemmar (kan resultera till varning). Vi tycker inte alltid samma sak men vi ska alltid respektera varandra olikheter, lev med det. Dålig attityd och smutskastning har vi nolltolerans mot.
Känner sig någon antastad, påhoppad eller kränkt vill vi att ni omedelbart kontaktar någon av oss i styrelsen. Håll en vänskaplig och god ton.
Vi ansvarar alla för att skapa en välkomnande miljö, behandla därför alltid andra med respekt. Det är naturligt att ha olika åsikter.
Klagomål vad det gäller campingen:
Vänd dig alltid direkt till styrelsen med dessa, och inte i våra sociala medier/kanaler. Ingen hatretorik eller mobbning. Se till att alla känner sig trygga. Mobbning är inte tillåtet i någon form, och nedsättande informationsspridning om saker som etnisk tillhörighet, religion, kultur, sexuell läggning, kön eller identitet tolereras inte.
Dessa riktlinjer uppdateras löpande och det är upp till varje medlem att hålla sig uppdaterad.
All information som sprids i föreningens namn finns på www.askrikecamping.se / SuperText / Epost.

Trafik
Den högsta tillåtna hastighet inom området är 10 km/h. Körning med motorfordon inom området får bara ske i samband med in- eller utpassering. Undvik att köra mellan kl. 23:00 – 07:00. Endast ett fordon per plats får parkeras inom området och då i anslutning till sin uppställningsplats eller av styrelsen anvisad plats. Gästerna hänvisas till föreningens gästparkeringar vid område 1 och 3. Se till att bommen är nedfälld efter passage. På ängen ska bommen låsas efter in och utfart. Bilkörning under alkohol- och drogpåverkan är absolut förbjudet.

Husvagn / Husbils1 / Tältplats
Gästen är skyldig att hålla sin campingenhet och plats i vårdat skick. Gräsmattan samt ytan runt och under din campingenhet ska vara välklippt under tiden 1/5 – 30/9. Gräsklippning får ej ske före kl. 09:00 på vardagar och kl. 10:00 på helger.
Medlem får endast ha en husvagn/husbil1 med ett förtält. Allt annat utom trädgårdsmöbler och grill (gasol/kol) får endast sättas upp efter styrelsebeslut. Avstånd mellan campingenheter ska vara minst fyra (4) meter. Tänk på detta innan ni byter till en större enhet. Campingenhet = husvagn inkl. drag, husbil1, tält/golv.
Platsnummerskylt, minst 30 cm i fyrkant, ska vara placerad så att den syns klart och tydligt från gångvägar.
Gästen får inte sätta upp inhägnader eller andra fasta anordningar inom området utan godkännande från styrelsen. Gästen får inte, utan styrelsens tillstånd, plantera träd, buskar eller odla direkt i marken. Undantag är blommor som får planteras i nära anslutning till husvagn/husbil1 eller dylikt. Mindre odling får ske i lösa blomlådor eller liknande och som då ska placeras intill husvagnen/husbilen1/tältet. Klädstreck får endast vara uppsatt vid torkning av tvätt.
Golv i anslutning till husvagn/husbil får maximalt vara lika med fordonets totala längd inklusive drag, från bakkanten räknat, och bredden max. 4 meter. Golvet får aldrig gå utanför husvagnens/husbilens1 bakkant och max 10 cm framför dragets framkant utan tillstånd av styrelsen. Staket/räcke, max 120 cm högt och min höjd 100 cm, kan få sättas upp på golv efter styrelsebeslut. För vidare information om bygglov gå till menyn “Bygglov” på vår webbplats. Campingutrustning får förvaras i låga välordnade högar på tältgolvet när eventuellt sommarförtält är nedtaget. Högarna skall täckas med presenning samt bindas in så att det klarar starkare vindar/storm.
Campingenheten ska vara försäkrad, då föreningen inte står för skador på enskild egendom.
Din campingplats får inte vara en uppställningsplats/parkering eftersom vi är en levande camping. 
Då vi har få platser godkända för husbil kan en medlem inte bara byta från husvagn till husbil. Kontrollera med styrelsen innan du köper nytt.
1 Askrike Camping har endast ett fåtal platser som är godkända för husbilar. Därför kan väntetiden för husbilar bli längre. Maxvikt på en husbil får ej överstiga 4250 kg (totalvikt) enligt stämmobeslut 2022.

EL
Medlem får endast använda tilldelat eluttag. Elkabel mellan elskåp och husvagn/husbil1/tält ska vara nedgrävd. Godkänd kabel för utomhusbruk 3G 2,5 mm2. Eluttag (230 V/16 A) får inte överbelastas. (gästplatserna har 10A). Kabel som inte är ansluten till campingenheten får inte vara ansluten till stolpen. Gäst får inte göra ingrepp i elskåpen.

Gas
Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Rekommendationer att byta reduceringsventil var 10:de år, packningar och slangar regelbundet. Rekommendationen är att kontroll sker årligen.

Husdjur
Skall alltid vara kopplad och skall rastas utanför området. Husdjur får ej vistas på badplatserna, servicehusen eller i klubbhuset. Hundbad är tillåtet på område 1 till höger om badplatsen samt på område 3 till höger om badplatsen.

Lek & Bollspel
All form av bollspel får endast ske på bollplanerna. Lek är inte tillåtet i våra servicehus. Föräldrar är ansvariga för eventuella skador som barnen orsakar.

Sanitärt
Diskning och all form av tvättning är förbjudet vid färskvattentappställen. 
Disk- och tvättvatten liksom lungor ska tömmas i utslagsbackarna. 
Direktutsläpp i mark är absolut förbjudet. Kontroller kommer att utföras oregelbundet.
Biltvätt inom campingområdet eller på parkeringsplatser i anslutning till området är förbjudet.
Toalettankar skall, liksom sköljvattnet, tömmas i avloppsvaskarna. 
Hushållssopporna skall läggas i avsedda kärl. 
Annat avfall får inte dumpas inom området utan avlämnas lämpligen på en återvinningsanläggning.

Badbrygga
Ska senast vara i till midsommar och upptagen sista helgen innan skolan börjar. Respektive områden ansvarar gemensamt för badplatserna. 

Ljud
Undvik om möjligt sådant som kan verka störande, gäller dygnet runt.
Lugn skall råda följande tider: 
…söndag – torsdag mellan kl. 22.00 – 07.00.
…fredag – lördag mellan kl. 24.00 – 07.00. 
Gräsklippning och andra motordrivna maskiner är ej tillåtet innan kl. 10.00 på helger och kl. 09:00 på vardagar. Av föreningen ordnade fester gäller sista tiden kl. 01.00.

Eldning
Vedeldning får endast förekomma i föreningens avsedda grillar som finns på våra områden, på campingen finns det 7 st. Övriga platser är strängt förbjudet på grund av brandrisk.

Övrigt
Det är absolut förbjudet att, utan styrelsens tillstånd, för eget bruk ta egendom tillhörande föreningen till exempel grus, jord, sand & ved. Det är absolut förbjudet att inom campingområdet använda all form av vapen och tillhygge.
Kapning av träd, grenar och dylikt får inte ske utan styrelsens tillstånd. Förfrågningar lämnas skriftligt till styrelsen.
Gräsklippare finns för utlåning till medlemmar och gäster. Gräsklipparna skall återlämnas väl rengjorda samt fyllda med miljöbensin. Skulle bensinen vara slut kontakta er kvartersvärd för påfyllning.

Allmänt
Är ni osäkra eller har några frågor vänligen kontakta styrelsen på Askrike Camping. 

Meddelanden
Meddelanden till föreningens styrelse ska vara skriftliga samt undertecknade med namn och platsnummer.
Anonyma meddelanden behandlas inte.

Båtar
Samtliga båtägare ska hjälpa till vid arbeten som berör bryggor och närmaste omgivningar samt uppställnings-platser. Anmälan/frånvaro görs till respektive bryggansvarig vid arbete. Förfrågan om uppläggningsplats m.m. lämnas skriftligt till styrelsen.
Det är således vår förhoppning att alla ställer upp för att skapa och hålla kvar en bra och trevlig camping till vilken man med glädje återvänder.

Varmt välkomna.