Regler

Ordningsregler

Ordningsregler för medlemmar och besökande som vistas på Askrike campings område. Reglerna är till för att följas av alla och för att alla skall trivas på campingplatsen.

Trafik
Bommarna skall alltid låsas efter in- och utpassering. Högsta tillåtna hastighet är 10 km/timme.
Körning med motorfordon inom området får bara ske i samband med in- eller utpassering. Gäller även mopedåkning.
Undvik att köra mellan kl. 23:00 och 07:00.
Endast ett fordon per plats får parkeras inom området och då i anslutning till egen plats. Övriga fordon – även besökandes – skall parkeras på föreningens gästparkeringar, om inte särskild plats hänvisats genom styrelsebeslut.

Campingenhet = Husvagn inklusive drag, tält och golv
Husvagn/tält/plats
Medlem är skyldig att hålla sin husvagn/tält och plats i vårdat skick.
Gräsmattor skall vara välklippta under tiden 1/5-30/9.
Medlem får endast ha en husvagn/tält med ett förtält eller dylikt uppställt.
Allt annat utom trädgårdsmöbler och grill får endast sättas upp efter styrelsebeslut.
Minsta avstånd mellan campingenheter skall vara fyra (4) meter. Tänk på detta innan ni byter till en större husvagn.
En cementplatta, minst 30 cm i fyrkant, skall vara placerad mitt för hjulen på husvagnens (motsv.) baksida och där platsens nummer klart och tydligt skall vara angivet.
Medlem får inte sätta upp inhägnader eller andra fasta anordningar inom området.
Medlem får inte, utan styrelsens tillstånd, plantera träd eller odla direkt i marken. Undantag är blommor som får planteras i nära anslutning till husvagn el. dyl.
Mindre odling får ske i lösa blomlådor eller liknande och som då skall placeras intill husvagnen/bilen/tältet.
Golv framför husvagn får maximalt vara lika med husvagnens totala längd inkl. drag, från bakkanten räknat, och bredden max. 4 meter. Golvet får aldrig gå utanför husvagnens/bilens bakkant och max 10 cm framför dragets framkant.
Staket/räcke, max 90 cm högt, kan få sättas upp på golv efter styrelsebeslut.
Klädstreck får endast vara uppsatt vid torkning av tvätt.
Campingutrustning får förvaras i låga välordnade högar på tältgolvet när ev. sommarförtält är nedtaget. Högarna skall täckas med presenning.
Husvagn/förtält bör vara försäkrad.

EL
Medlem får endast använda tilldelat eluttag.
Elkabel mellan elskåp och husvagn/tält skall vara nedgrävd.
Eluttag (230 V / 16 A) får inte överbelastas.
Elkabel som inte är ansluten får inte vara strömförande.
Medlem får inte göra ingrepp i elskåpen.

Sanitärt
Diskning och all form av tvättning är förbjudet vid färskvatten tappställen.
Biltvätt inom campingområdet eller på parkeringsplatser i anslutning till området är förbjudet.
Disk- och tvättvatten liksom lungor skall tömmas i utslagsbackarna.
Direktutsläpp i mark är absolut förbjudet. Kontroller kommer att utföras oregelbundet.
Toalettankar skall, liksom sköljvattnet, tömmas i avloppsvaskarna.
Hushållssopor skall läggas i sopcontainrarna och ej i soptunnorna.
Annat avfall får inte dumpas inom området utan avlämnas lämpligen på återvinningsanläggningen i Vaxholm. För att få göra detta fordras kort som finns att låna på expeditionen.

Husdjur
– skall alltid vara kopplade inom området.
– skall rastas utanför området.
– får inte vistas på badplatserna och absolut inte i servicehusen.

Bollspel
All form av bollspel får endast ske på därför avsedda bollplaner.
Föräldrar är ansvariga för eventuella skador som barnen orsakar.

Ljud
Undvik om möjligt sådant som kan verka störande mellan kl. 23.00 och 07.00.

Eldning
Öppen eld får endast förekomma i grillar och på särskilda grillplatser.

Övrigt
Det är absolut förbjudet att, utan styrelsens tillstånd, för eget bruk ta egendom tillhörande föreningen.
Det är absolut förbjudet att inom campingområdet använda skjutvapen av alla slag.
Kapning av träd, grenar e. dyl. får inte ske utan styrelsens tillstånd.
Avvikelse från ovan, förändring av tilldelad plats m.m. skall godkännas av styrelsen innan något åtgärdas.