Regler

Ordningsregler

Trafik
Högsta tillåtna hastighet inom området är 10 km/h. Körning med motorfordon inom området får bara ske i samband med in- eller utpassering. Undvik att köra mellan kl. 23:00 – 07:00. Endast ett fordon per plats får parkeras inom området och då i anslutning till sin uppställningsplats eller av styrelsen anvisad plats. Gäster hänvisas till föreningens gästparkeringar vid område 1 och 3.

Husvagn / Husbils1 / Tältplats
Medlem är skyldig att hålla sin husvagn/tält och plats i vårdat skick. Gräsmattor ska vara välklippta under tiden 1/5 – 30/9. Gräsklippning får ej ske före kl.10:00. Medlem får endast ha en husvagn/husbil1 med ett förtält eller annat uppställt. Allt annat utom trädgårdsmöbler och grill får endast sättas upp efter styrelsebeslut. Studsmattor får sättas upp efter godkännande av kvarteret och därefter av beslut i styrelsen. Ägaren är ansvarig för studsmattan.

Minsta avstånd mellan campingenheter ska enligt lag vara minst fyra (4) meter. Tänk på detta innan ni byter till en större husvagn. Vidtala alltid dina grannar så att ni är överens, innan styrelsen kontaktas för ett definitivt godkännande. Campingenhet = husvagn inkl. drag, tält/golv, husbil1.

Platsnummerskylt, minst 30 cm i fyrkant, ska vara placerad så att den syns klart och tydligt från gångvägar.

Medlem får inte sätta upp inhägnader eller andra fasta anordningar inom området. Medlem får inte, utan styrelsens tillstånd plantera träd eller odla direkt i marken. Undantag är blommor som får planteras i nära anslutning till husvagn/husbil eller dylikt. Mindre odling får ske i lösa blomlådor eller liknande och som då ska placeras intill husvagnen/husbilen1/tältet. Klädstreck får endast vara uppsatt vid torkning av tvätt.

Golv framför husvagn får maximalt vara lika med husvagnens totala längd inklusive drag, från bakkanten räknat, och bredden max. 4 meter. Golvet får aldrig gå utanför husvagnens/husbilens1 bakkant och max 10 cm framför dragets framkant utan tillstånd av styrelsen. Staket/räcke, max 110 cm högt, kan få sättas upp på golv efter styrelsebeslut.

OBS! När du vill göra en förändring på/runt din plats vidtala alltid dina grannar. Lämna sedan in en skriftlig förteckning och underskrift från berörda till styrelsen för ett slutgiltigt godkännande. Har förändringar skett utan godkännande från styrelsen kan förändringen komma att tvingas till återställning till tidigare ursprung per omgående.

Campingutrustning får förvaras i låga välordnade högar på tältgolvet när eventuellt sommarförtält är nedtaget. Högarna skall täckas med presenning samt bindas in så att ekipaget klarar starkare vindar/storm.

Husvagn/husbil och förtält bör vara försäkrade då föreningen inte står för skador på de enskilda ekipagen på campingen.

Det är viktigt att man nyttjar sin plats och inte låter platsen stå tom då vi har en lång kölista på gäster som väntar inträde till vår camping.

1 Askrike Camping har endast ett fåtal platser som är godkända för husbilar. Därför kan väntetiden för husbilar bli längre.

El
– Medlem får endast använda tilldelat eluttag.
– Elkabel mellan elskåp och husvagn/tält ska vara nedgrävd.
– Godkänd kabel för utomhusbruk 3*2,5 mm2
– Eluttag (230 V/16 A) får inte överbelastas.
– Elkabel som inte är ansluten får inte vara strömförande.
– Medlem får inte under några omständigheter göra ingrepp i elskåpen.
Det är inte tillåtet att ladda el & Hybridbilar då vårt elnät ej är utbyggt för det.

Sanitärt
– Diskning och all form av tvättning är förbjudet vid färskvattentappställen.
– Disk- och tvättvatten liksom lungor ska tömmas i utslagsbackarna.
– Direktutsläpp i mark är absolut förbjudet. Kontroller kommer att utföras oregelbundet.
– Biltvätt inom campingområdet eller på parkeringsplatser i anslutning till området är förbjudet.
– Toalettankar skall, liksom sköljvattnet, tömmas i avloppsvaskarna.
– Hushållssopor skall läggas i sopcontainrarna och inte i soptunnorna i servicehusen.
– Annat avfall får inte dumpas inom området utan avlämnas lämpligen på en återvinningsanläggning.

Husdjur
Skall alltid vara kopplade och ska rastas utanför campingens område. Husdjur får ej vistas på badplatserna, servicehusen eller i klubbhuset. Hundbad är tillåtet på område 1 till höger om badplatsen.

Bollspel
All form av bollspel får endast ske på därför avsedda bollplaner. Föräldrar är ansvariga för eventuella skador som barnen orsakar.

Ljud
– Undvik om möjligt sådant som kan verka störande.
– Söndag – torsdag mellan kl. 22.00 – 07.00.
– Fredag – lördag mellan kl. 24.00 – 07.00.
– Gräsklippning är ej tillåtet före kl. 10.00.
– Av föreningen ordnade fester gäller sista tid kl. 01.00.

Eldning
Öppen eld får endast förekomma i grillar och på särskilda grillplatser. På campingen finns det 7 st.

Övrigt
Det är absolut förbjudet att utan styrelsens tillstånd, för eget bruk ta egendom tillhörande föreningen t.ex. grus, jord och sand. Vid ev. eget behov kan det finnas möjlighet att köpa till en kostnad. Kontakta någon av våra tillsyningsmän.

Det är absolut förbjudet att inom campingområdet använda skjutvapen av alla de slag.
Kapning av träd, grenar e. dyl. får inte ske utan styrelsens tillstånd. Förfrågningar lämnas skriftligt till styrelsen@askrikecamping.se

Avvikelse från ovan, förändring av tilldelad plats m.m. ska godkännas av styrelsen innan något åtgärdas.
Gräsklippare finns för utlåning till våra sommargäster. Finns bakom anslagstavlan på omr.1.
Gräsklipparna skall återlämnas väl rengjorda samt fyllda med miljöbensin.

Meddelanden
Meddelanden till föreningens styrelse ska vara skriftliga samt undertecknade med namn och platsnummer.
Anonyma meddelanden behandlas inte.

Allmänt
Är ni osäkra på något är ni välkomna att kontakta styrelsen på Askrike Camping.
styrelsen@askrikecamping.se

Varmt välkomna.