Trivselregler

Trafik
Högsta tillåtna hastighet inom området är 10 km/h. Körning med motorfordon inom området får bara ske i samband med in- eller utpassering. Undvik att köra mellan kl.23:00 – 07:00. Endast ett fordon per plats får parkeras inom området och då i anslutning till sin uppställningsplats eller av styrelsen anvisad plats. Gäster hänvisas till föreningens gästparkeringar vid område 1 och 3. Se till att bommen är nedfälld efter passage. På ängen ska bommen låsas efter in och utfart. Bilkörning under alkohol- och drogpåverkan är absolut förbjudet.

Husvagn / Husbils1 / Tältplats
Gästen är skyldig att hålla sin campingenhet och plats i vårdat skick. Gräsmattan samt ytan runt och under din campingenhet ska vara välklippt under tiden 1/5 – 30/9. Gräsklippning får ej ske före kl.09:00 på vardagar och kl. 10:00 på helger.
Medlem får endast ha en husvagn/husbil1 med ett förtält. Allt annat utom trädgårdsmöbler och grill får endast sättas upp efter styrelsebeslut. Studsmattor får sättas upp efter godkännande av kvarteret och därefter av beslut i styrelsen. Ägaren är ansvarig för studsmattan.
Avstånd mellan campingenheter ska vara minst fyra (4) meter. Tänk på detta innan ni byter till en större enhet. Campingenhet = husvagn inkl. drag, tält/golv, husbil1 .
Platsnummerskylt, minst 30 cm i fyrkant, ska vara placerad så att den syns klart och tydligt från gångvägar.
Gästen får inte sätta upp inhägnader eller andra fasta anordningar inom området utan godkännande från styrelsen. Gästen får inte, utan styrelsens tillstånd, plantera träd eller odla direkt i marken. Undantag är blommor som får planteras i nära anslutning till husvagn/husbil1 eller dylikt. Mindre odling får ske i lösa blomlådor eller liknande och som då ska placeras intill husvagnen/husbilen1/tältet. Klädstreck får endast vara uppsatta vid torkning av tvätt.
Golv framför husvagn får maximalt vara lika med husvagnens totala längd inklusive drag, från bakkanten räknat, och bredden max. 4 meter. Golvet får aldrig gå utanför husvagnens/husbilens1 bakkant och max 10 cm framför dragets framkant utan tillstånd av styrelsen. Staket/räcke, max 110 cm högt, kan få sättas upp på golv efter styrelsebeslut. styrelsen@askrikecamping.se för vidare information om bygglov gå till bygglov på vår hemsida. Campingutrustning får förvaras i låga välordnade högar på tältgolvet när eventuellt sommarförtält är nedtaget. Högarna skall täckas med presenning samt bindas in så att det klarar starkare vindar/storm.
Campingenheten ska vara försäkrad, då föreningen inte står för skador på enskild egendom.
Din campingplats får inte vara en uppställningsplats eftersom vi är en levande camping.
Då vi har få platser godkända för husbil kan du inte bara byta från husvagn till husbil. Kontrollera med styrelsen innan du köper nytt.

EL
Medlem får endast använda tilldelat eluttag. Elkabel mellan elskåp och husvagn/husbil1/tält ska vara nedgrävd.
Godkänd kabel för utomhusbruk 3G 2,5 mm2. Eluttag (230 V/16 A) får inte överbelastas. (gästplatserna har 10A). Kabel som inte är ansluten till campingenheten får inte vara ansluten till stolpen. Gäst får inte göra ingrepp i elskåpen. Det är inte tillåtet att ladda el & hybridbilar då vårt elnät ej är utbyggt för det.

Gas
Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage. Rekommendationer att byta reduceringsventil var 10:de år, packningar och slangar regelbundet.

Husdjur
Skall alltid vara kopplade och skall rastas utanför området. Husdjur får ej vistas på badplatserna, servicehusen eller i klubbhuset. Hundbad är tillåtet på område 1 till höger om badplatsen samt på område 3 till höger om badplatsen.

Lek & Bollspel
All form av bollspel får endast ske på bollplanerna. Lek är inte tillåtet i våra servicehus. Föräldrar är ansvariga för eventuella skador som barnen orsakar.

1 Askrike Camping har endast ett fåtal platser som är godkända för husbilar. Därför kan väntetiden för husbilar bli längre.

Sanitärt
Diskning och all form av tvättning är förbjudet vid färskvattentappställen.
Disk- och tvättvatten liksom lungor ska tömmas i utslagsbackarna.
Direktutsläpp i mark är absolut förbjudet. Kontroller kommer att utföras oregelbundet.
Biltvätt inom campingområdet eller på parkeringsplatser i anslutning till området är förbjudet.
Toalettankar skall, liksom sköljvattnet, tömmas i avloppsvaskarna.
Hushållssopor skall läggas i sopcontainrarna och inte i soptunnorna i servicehusen.
Annat avfall får inte dumpas inom området utan avlämnas lämpligen på en återvinningsanläggning.

Badbrygga
Ska senast vara i till midsommar och upptagen sista helgen innan skolan börjar. Respektive område ansvara gemensamt för badplatserna.

Ljud
Undvik om möjligt sådant som kan verka störande, gäller dygnet runt.
Lugn skall råda följande tider:
…söndag – torsdag mellan kl. 22.00 – 07.00.
…fredag – lördag mellan kl. 24.00 – 07.00.
Gräsklippning och andra motordrivna maskiner är ej tillåtet före kl. 10.00 under helger och kl. 09:00 på vardagar. Av föreningen ordnade fester gäller sista tid kl. 01.00.

Eldning
Öppen eld får endast förekomma i grillar och på särskilda grillplatser. På campingen finns det 7 st.

Övrigt
Det är absolut förbjudet att, utan styrelsens tillstånd, för eget bruk ta egendom tillhörande föreningen t.ex. grus, jord och sand. Vid ev. eget behov, kan det finnas möjlighet att köpa till en kostnad. Kontakta någon av tillsyningsmännen.
Det är absolut förbjudet att inom campingområdet använda skjutvapen av alla slag.
Kapning av träd, grenar e. dyl. får inte ske utan styrelsens tillstånd. Förfrågningar lämnas skriftligt till styrelsen@askrikecamping.se
Avvikelse från ovan, förändring av tilldelad plats m.m. ska godkännas av styrelsen innan något åtgärdas.
Gräsklippare finns för utlåning till gäster. Gräsklipparna skall återlämnas väl rengjorda samt fyllda med miljöbensin.

Båtar
Samtliga båtägare ska hjälpa till vid arbeten som berör bryggor och närmast omgivning samt uppställnings platser. Anmälan/frånvaro görs till respektive bryggansvarig vid arbete. Vid utevaro debiteras man 1 500 kr. Förfrågan om uppläggningsplats m.m. lämnas skriftligt till styrelsen@askrikecamping.se
Det är således vår förhoppning att alla i ställer upp för att skapa och hålla kvar en bra och trevlig camping till vilken man med glädje återvänder.

Allmänt
Är ni osäkra på något är ni välkomna att kontakta styrelsen på Askrike Camping.
styrelsen@askrikecamping.se

Meddelanden
Meddelanden till föreningens styrelse ska vara skriftliga samt undertecknade med namn och platsnummer.
Anonyma meddelanden behandlas inte.

Varmt välkomna.