Brandrisk / Fire risk

Skärpt eldningsförbud

Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Strict fire ban

It is forbidden to grill, set fire to, burn solid fuels outside of integrated buildings. The ban also applies to fixed barbecue areas in public places.
The use of pyrotechnics and the burning of gaseous or liquid fuels is prohibited.

Outside built-up areas, it is permitted to use equipment for cooking that is powered by gas or liquid, provided that the device is placed so that the risk of fire spreading and ignition is low.

In areas with cohesive buildings, fires and grilling with solid fuels are prohibited, for purposes other than cooking.

It is permitted to grill on your own property in a grill or other device for cooking. The device must be designed so that there is no risk of ignition and fire spreading.